Правила и условия

I. Описание на сайта

Journeynotebook.com (http://www.journeynotebook.com) има за цел да събира интересни места из България, маршрути, интересни спортни занимания и събития, хотели, и снимки. Стремим се към качествена, пълна и полезна информация, с която да помагаме на хората, които обичат да пътуват. Мотото ни е "Пътувай, снимай, споделяй".

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ"
всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта;
"ПАРОЛА"
избрана от Потребителя комбинация от букви и/или цифри, служещи за индивидуализирането му и която заедно с потребителско име му осигурява достъп до услугите, предлагани от каталога;
"ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ"
избрана от Потребителя комбинация от букви и/или цифри, чрез което се индивидуализира от системата на сайта;
"САЙТ"
обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
"РЕКЛАМА"
всяко действие, свързано с използването на сайта, имащо за цел, по пряк или косвен, скрит или явен начин, да представи, насочи, популяризира, насърчи използването, или по всякакъв друг начин да окаже въздействие свързано с продукт и/или услуга с комерсиална цел за себе си или трето лице.
"АДМИНИСТРАТОР/АДМИНИСТРАТОРИ"
лице/лица, служители или наети от собствениците на сайта, в чиито правомощия влизат дейности като: поддръжка на сайта, редактиране на материали, обновяване, коригиране и др.
"АВТОР"
това е лицето, което по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права е собственикът на обекта на авторското право.

III. Общи разпоредби, права и задължения на www.journeynotebook.com и потребителите

 1. Потребителят се съгласява с Общите условия на сайта, като попълни формата за регистрация на уникално потребителско име и парола и се регистрира.
 2. Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в www.journeynotebook.com;
 3. www.journeynotebook.com не носи отговорност по отношение на надеждността, функциониране, броя и вида на включените функционалности и достъпа до услугите;
 4. www.journeynotebook.com не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения, както и за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги;
 5. www.journeynotebook.com има право да променя дизайна и функционалностите на сайта без предварително предизвестяване или искане на съгласие;
 6. www.journeynotebook.com запазва правото си без предварително уведомяване да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация. Както и при публикуване на информация съдържаща порнография, насилие,различен вид пропаганда забранена от законите на РБ или неавторски материали, също и в случай че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на РБ и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации;
 7. www.journeynotebook.com има право да показва, изпраща, изпълнява и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си;
 8. Съдържанието на рекламите по т. 6, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите;
 9. www.journeynotebook.com не носи отговорност за снимките, коментарите или други материали публикувани от потребители на страниците му, както и не носи отговорност за техните правомерни или неправомерни действия;
 10. www.journeynotebook.com си запазва правото да променя условията за ползване и съдържанието на сайта по всяко време, за което не носи отговорност, пред потребители, които своевременно не са се уведомили за промяната;
 11. www.journeynotebook.com не носи отговорност за съдържание извън домейна в случаите, когато има публикувани връзки, препращащи към други интернет адреси;
 12. www.journeynotebook.com няма право да предоставя информация за своите потребители на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или предоставянето е съобразно правилата в българското законодателство;
 13. На интернет сайта www.journeynotebook.com се публикуват само и единствено авторски снимки и текстове, независимо дали са публикувани от администраторите на сайта или от потребителите. Никой няма правото да ги копира и използва без позволението на авторите. Организаторите на сайта могат да използват снимките и текстовете на потребители само и единствено за целите на сайта;
 14. Потребителите, които публикуват снимки и/или текстове декларират, че:
  • снимките и/или текстовете са авторски;
  • носят пълна отговорност за публикувани от тях материали, при предявени претенции за собственост върху тях от трети лица;
  • дават съгласие публикуваните от тях материали да бъдат използвани от интернет сайта www.journeynotebook.com с цел популяризирането му, като задължително ще бъде отбелязван авторът на материала съгласно Закона за авторското право и сродните му права.
 15. На сайта не могат да бъдат публикувани материали с рекламно съдържание без позволението на администраторите на www.journeynotebook.com;
 16. Потребител на сайта има право само на една регистрация. В противен случай профилът му може да бъде изтрит;
 17. Потребителите носят отговорност за всички претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на собствениците на сайта, включително за всякакви разходи, настъпили вследствие на предявени искове към www.journeynotebook.com, във връзка с материали или информация, които потребителите са публикували на сайта, в нарушение на законите, настоящите общи условия или добрите нрави;
 18. Регистрираните потребители са длъжни да пазят и да не предоставят своите потребителско име и парола. В противен случай, ако произтекат вреди за други потребители от това или за www.journeynotebook.com ще носят отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;
 19. Потребителите нямат право да копират, разпространяват или използват по какъвто и да било начин изложената на сайта информация. Непозволеното използване на обекти на интелектуална и индустриална собственост представлява нарушаване правата на техните собственици и нарушителите отговарят съгласно действащото законодателство;
 20. Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за www.journeynotebook.com, така и за потребителите му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в сайта;
 21. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство;
 22. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България;